شفاف سازی “شتران” در خصوص شناسایی درآمد جدید

شفاف سازی “شتران” در خصوص شناسایی درآمد جدید
مدیر مالی این شرکت خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی اعلام کرده است موضوع جبران زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز فروش فرآورده های ویژه در سه ماه سوم سال 91 از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان حسابرسی و سایر مراجع قانونی مرتبط در حال پیگیری بوده و در صورت تایید نهایی و اخذ مجوزهای مورد نیاز، اقدامات لازم در خصوص شناسایی درآمد مذکور صورت می پذیرد.

شفاف سازی “شتران” در خصوص شناسایی درآمد جدید

مدیر مالی این شرکت خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی اعلام کرده است موضوع جبران زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز فروش فرآورده های ویژه در سه ماه سوم سال 91 از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان حسابرسی و سایر مراجع قانونی مرتبط در حال پیگیری بوده و در صورت تایید نهایی و اخذ مجوزهای مورد نیاز، اقدامات لازم در خصوص شناسایی درآمد مذکور صورت می پذیرد.
شفاف سازی “شتران” در خصوص شناسایی درآمد جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author