۳۰ راهکار برای افزایش صادرات فولاد/ بورس کالا یکی از مسیرهای توسعه صادرات

۳۰ راهکار برای افزایش صادرات فولاد/ بورس کالا یکی از مسیرهای توسعه صادرات
طی سال ۹۲، ظرفیت فولاد ۲۲.۵ میلیون تن و میزان تولید۱۶.۱ بوده است. میزان ظرفیت و تولید به ترتیب طی سال ۹۳، ۲۲.۵ و ۱۷.۵ میلیون تن، سال۹۴، ۲۳.۷ و ۱۶.۷ میلیون تن، سال ۹۵، ۲۹.۸ و ۱۸.۵ میلیون تن بوده است.

۳۰ راهکار برای افزایش صادرات فولاد/ بورس کالا یکی از مسیرهای توسعه صادرات

طی سال ۹۲، ظرفیت فولاد ۲۲.۵ میلیون تن و میزان تولید۱۶.۱ بوده است. میزان ظرفیت و تولید به ترتیب طی سال ۹۳، ۲۲.۵ و ۱۷.۵ میلیون تن، سال۹۴، ۲۳.۷ و ۱۶.۷ میلیون تن، سال ۹۵، ۲۹.۸ و ۱۸.۵ میلیون تن بوده است.
۳۰ راهکار برای افزایش صادرات فولاد/ بورس کالا یکی از مسیرهای توسعه صادرات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author