۱۴ شرکت تابعه بنیاد وارد بورس می شود

۱۴ شرکت تابعه بنیاد وارد بورس می شود
صادقیان از برنامه ورود 14 شرکت به بورس خبر داد و گفت: همه کارهای لازم جهت ورود این شرکت ها انجام شده و امیدواریم سال آینده بین 10 تا 20 شرکت را با برنامه ریزی انجام شده وارد بازار کنیم که از جمله این شرکت ها می توان شرکت مالی سرمایه گذاری سینا یا حتی شرکت بهگزین را نیز نام برد.

۱۴ شرکت تابعه بنیاد وارد بورس می شود

صادقیان از برنامه ورود 14 شرکت به بورس خبر داد و گفت: همه کارهای لازم جهت ورود این شرکت ها انجام شده و امیدواریم سال آینده بین 10 تا 20 شرکت را با برنامه ریزی انجام شده وارد بازار کنیم که از جمله این شرکت ها می توان شرکت مالی سرمایه گذاری سینا یا حتی شرکت بهگزین را نیز نام برد.
۱۴ شرکت تابعه بنیاد وارد بورس می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author