یک تیر و دو نشان عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا

یک تیر و دو نشان عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا
تجربه جهانی نشان داده که راه برون رفت از چالش‌های بخش کشاورزی، استفاده از سازوکار بورس است که در این بین صدها نهاد از این دست در سراسر جهان فعال هستند.

یک تیر و دو نشان عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا

تجربه جهانی نشان داده که راه برون رفت از چالش‌های بخش کشاورزی، استفاده از سازوکار بورس است که در این بین صدها نهاد از این دست در سراسر جهان فعال هستند.
یک تیر و دو نشان عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا
MIT License i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTczMDY5MzgyOTAxYWU0ODNkZWJiYTY1YTJjYjhkYmRiZGVkY2I0&crc=d6af53c870320b87b04220aacb62a0d1b31bfef9&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author