گزارش ویژه مجلس از عملکرد بانک مرکزی/ ساماندهی بازار پول در ۶ بخش

گزارش ویژه مجلس از عملکرد بانک مرکزی/ ساماندهی بازار پول در ۶ بخش
به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی حجم منابع آنها در این بازار از ۲۵ درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و سهمشان از منابع شبکه بانکی یا نقدینگی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال است.

گزارش ویژه مجلس از عملکرد بانک مرکزی/ ساماندهی بازار پول در ۶ بخش

به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی حجم منابع آنها در این بازار از ۲۵ درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و سهمشان از منابع شبکه بانکی یا نقدینگی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال است.
گزارش ویژه مجلس از عملکرد بانک مرکزی/ ساماندهی بازار پول در ۶ بخش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author