گزارش وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 1396

گزارش وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 1396
در بهمن ماه ۱۳۹۶، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار ۵,۲۷۰.۴۰۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

گزارش وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 1396

در بهمن ماه ۱۳۹۶، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار ۵,۲۷۰.۴۰۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است.
گزارش وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 1396
(“false”===a.adult!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author