گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد

گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد
در این هفته حجم معاملات 4220 میلیون سهم و ارزش آن 9894 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب 41 درصد و 50 درصد کاهش داشته است.

گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد

در این هفته حجم معاملات 4220 میلیون سهم و ارزش آن 9894 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب 41 درصد و 50 درصد کاهش داشته است.
گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author