کیفیت محصول عامل اصلی حضور در بازارهای جهانی

کیفیت محصول عامل اصلی حضور در بازارهای جهانی
احمدرضا رعنایی گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به قطعه سازان برای افزایش توان رقابتشان با خارجی ها، یافتن جوینت ونچر ها (شرکت های سرمایه گذاری و همکاری مشترک خارجی) برای به روز شدن و کاهش فاصله با بازارهای جهانی و افزایش فعالیت ها در این زمینه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور صادرات محور شدن تولیدات جزء ضروریات است.

کیفیت محصول عامل اصلی حضور در بازارهای جهانی

احمدرضا رعنایی گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به قطعه سازان برای افزایش توان رقابتشان با خارجی ها، یافتن جوینت ونچر ها (شرکت های سرمایه گذاری و همکاری مشترک خارجی) برای به روز شدن و کاهش فاصله با بازارهای جهانی و افزایش فعالیت ها در این زمینه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور صادرات محور شدن تولیدات جزء ضروریات است.
کیفیت محصول عامل اصلی حضور در بازارهای جهانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author