کتاب فهم و تحلیل صورت های مالی را از بورس پاب تهیه کنید

کتاب فهم و تحلیل صورت های مالی را از بورس پاب تهیه کنید
کتاب فهم و تحلیل صورت های مالی نوشته حیدر فروغ نژاد، شاهین احمدی و امین سادات در 340 صفحه و هشت سرفصل توسط انتشارات بورس منتشر شد.

کتاب فهم و تحلیل صورت های مالی را از بورس پاب تهیه کنید

کتاب فهم و تحلیل صورت های مالی نوشته حیدر فروغ نژاد، شاهین احمدی و امین سادات در 340 صفحه و هشت سرفصل توسط انتشارات بورس منتشر شد.
کتاب فهم و تحلیل صورت های مالی را از بورس پاب تهیه کنید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author