کتاب درآمد پرماجرا داستانی کودکانه با آموزه های اقتصادی

کتاب درآمد پرماجرا داستانی کودکانه با آموزه های اقتصادی
کتاب “درآمد پرماجرا” از سری کتاب های کندو است که در 14 فصل با ترجمه علی اسماعیل پور در انتشارات بورس به مرحله چاپ رسیده است.

کتاب درآمد پرماجرا داستانی کودکانه با آموزه های اقتصادی

کتاب “درآمد پرماجرا” از سری کتاب های کندو است که در 14 فصل با ترجمه علی اسماعیل پور در انتشارات بورس به مرحله چاپ رسیده است.
کتاب درآمد پرماجرا داستانی کودکانه با آموزه های اقتصادی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author