کاهش نرخ مالیات بخش مولد به ۲۰ درصد

کاهش نرخ مالیات بخش مولد به ۲۰ درصد
سیدکامل تقوی نژاد در یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی کشور افزود: در زمینه توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی گام برداشته ایم و در سال جاری ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد.

کاهش نرخ مالیات بخش مولد به ۲۰ درصد

سیدکامل تقوی نژاد در یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی کشور افزود: در زمینه توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی گام برداشته ایم و در سال جاری ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد.
کاهش نرخ مالیات بخش مولد به ۲۰ درصد
(“false”===a.adult

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author