کارگزاری آگاه از خرید کالا و اوراق و ایجاد موقعیت تعهدی منع شد

کارگزاری آگاه از خرید کالا و اوراق و ایجاد موقعیت تعهدی منع شد
طبق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس، کارگزاری آگاه از 20 دی مجاز به خرید کالا و اوراق و ایجاد موقعیت تعهدی جدید نیست .

کارگزاری آگاه از خرید کالا و اوراق و ایجاد موقعیت تعهدی منع شد

طبق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس، کارگزاری آگاه از 20 دی مجاز به خرید کالا و اوراق و ایجاد موقعیت تعهدی جدید نیست .
کارگزاری آگاه از خرید کالا و اوراق و ایجاد موقعیت تعهدی منع شد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author