چگونگی تهیه و تنظیم فرم های گزارش تفسیری مدیریت

چگونگی تهیه و تنظیم فرم های گزارش تفسیری مدیریت
در جلسه ای که با حضور مقامات ارشد بازار سرمایه و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد ، قالب ارائه گزارش تفسیری مدیریتی بصورت چندین فرم و جدول طراحی شد. در این صورت ناشران ملزم هستند گزارشات خود را با توجه به فعالیت شرکت خود ارائه دهند.

چگونگی تهیه و تنظیم فرم های گزارش تفسیری مدیریت

در جلسه ای که با حضور مقامات ارشد بازار سرمایه و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد ، قالب ارائه گزارش تفسیری مدیریتی بصورت چندین فرم و جدول طراحی شد. در این صورت ناشران ملزم هستند گزارشات خود را با توجه به فعالیت شرکت خود ارائه دهند.
چگونگی تهیه و تنظیم فرم های گزارش تفسیری مدیریت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author