چرخش نرم سیمانی ها با دو مولفه دلار و صادرات

چرخش نرم سیمانی ها با دو مولفه دلار و صادرات
نرخ رشد ارز و زمزمه های مبنی برای کاهش تعرفه های صادراتی سیمان عراق به ایران، باعث شده خوشبینی ها نسبت به تعدیل مثبت شرکت های مرتبط افزایش یابد. موضوعی که می تواند شرکت های مزبور را تا حد زیادی از رکود در معاملات دور کند.

چرخش نرم سیمانی ها با دو مولفه دلار و صادرات

نرخ رشد ارز و زمزمه های مبنی برای کاهش تعرفه های صادراتی سیمان عراق به ایران، باعث شده خوشبینی ها نسبت به تعدیل مثبت شرکت های مرتبط افزایش یابد. موضوعی که می تواند شرکت های مزبور را تا حد زیادی از رکود در معاملات دور کند.
چرخش نرم سیمانی ها با دو مولفه دلار و صادرات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author