پرداخت 1100 فقره از سپرده های تعاونی اعتباری ثامن الحجج

پیش بینی ما این است که از نظر ریالی مجموع سپرده های نزد این تعاونی 12 هزار میلیارد ریال است که براساس هماهنگی بانک مرکزی وجوه آن از جانب بانک پارسیان به مشتریان پرداخت خواهد شد.

تکنولوژی جدید

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author