پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران
زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های سایپا و هواپیمایی ماهان، خدمات ارتباطی رایتل وشرکت دانا پتروریگ کیش در اسفند ماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های سایپا و هواپیمایی ماهان، خدمات ارتباطی رایتل وشرکت دانا پتروریگ کیش در اسفند ماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author