پرداخت بیش از ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

پرداخت بیش از ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران
در هفته گذشته 24،887کد حقیقی و 315 کد حقوقی ایجاد شد تا تعداد کد های ایجاد شده تا کنون به رقم بیش ار 9 میلیون و 550 هزار کد برسد.

پرداخت بیش از ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

در هفته گذشته 24،887کد حقیقی و 315 کد حقوقی ایجاد شد تا تعداد کد های ایجاد شده تا کنون به رقم بیش ار 9 میلیون و 550 هزار کد برسد.
پرداخت بیش از ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author