پای ماسالای سبز هندی به بورس لندن باز شد

پای ماسالای سبز هندی به بورس لندن باز شد
اوراق ماسالا، به آن دسته از اوراقی گفته می شود که خارج از هند منتشر شده و بر مبنای روپیه هند محاسبه می شود و به این دلیل اوراق سبز نامیده می شود که برای بهبود فضای سبز کره زمین منتشر می شوند و اغلب معاف از مالیات هستند .

پای ماسالای سبز هندی به بورس لندن باز شد

اوراق ماسالا، به آن دسته از اوراقی گفته می شود که خارج از هند منتشر شده و بر مبنای روپیه هند محاسبه می شود و به این دلیل اوراق سبز نامیده می شود که برای بهبود فضای سبز کره زمین منتشر می شوند و اغلب معاف از مالیات هستند .
پای ماسالای سبز هندی به بورس لندن باز شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author