وضعیت برد – برد تولیدکننده و مصرف کننده در بورس

وضعیت برد – برد تولیدکننده و مصرف کننده در بورس
با توجه به اینکه ماهیت و کارکرد بورس کالا ایجاد شفافیت در معاملات و بستن راه رانت خوارن و دلالان است، طی چند سال گذشته شاهد به وجود آمدن رقابت در میان صنایع و برچیده شدن پای واسطه هایی که برای رسیدن یک محصول از کارخانه تا به دست مصرف کننده، سودهای کلانی به جیب می زدند، هستیم.

وضعیت برد – برد تولیدکننده و مصرف کننده در بورس

با توجه به اینکه ماهیت و کارکرد بورس کالا ایجاد شفافیت در معاملات و بستن راه رانت خوارن و دلالان است، طی چند سال گذشته شاهد به وجود آمدن رقابت در میان صنایع و برچیده شدن پای واسطه هایی که برای رسیدن یک محصول از کارخانه تا به دست مصرف کننده، سودهای کلانی به جیب می زدند، هستیم.
وضعیت برد – برد تولیدکننده و مصرف کننده در بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author