ورود سومین بانک به فرایند تسویه وجوه معاملات بورس اوراق بهادار

ورود سومین بانک به فرایند تسویه وجوه معاملات بورس اوراق بهادار
مدیرعامل سمات گفت: در بازارهای مالی کارا، دو بازار پول و سرمایه به عنوان دو بال اقتصاد به طور هماهنگ با هم حرکت می کنند و می توانند باعث رشد اقتصادی شوند.

ورود سومین بانک به فرایند تسویه وجوه معاملات بورس اوراق بهادار

مدیرعامل سمات گفت: در بازارهای مالی کارا، دو بازار پول و سرمایه به عنوان دو بال اقتصاد به طور هماهنگ با هم حرکت می کنند و می توانند باعث رشد اقتصادی شوند.
ورود سومین بانک به فرایند تسویه وجوه معاملات بورس اوراق بهادار

فروش بک لینک

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author