واکنش سهامداران ضامن پایبندی ناشران به دستورالعمل جدید نمادها

واکنش سهامداران ضامن پایبندی ناشران به دستورالعمل جدید نمادها
حمیدرضا مهرآور درباره کوتاه شدن زمان توقف نمادها و تجدید نظر در قانون توقف و بازگشایی نمادهای بازار سرمایه افزود: اجرای قانون جدید و کوتاه شدن زمان توقف نمادها اتفاق بسیار خوبی برای بازار سرمایه به شمار می رود.

واکنش سهامداران ضامن پایبندی ناشران به دستورالعمل جدید نمادها

حمیدرضا مهرآور درباره کوتاه شدن زمان توقف نمادها و تجدید نظر در قانون توقف و بازگشایی نمادهای بازار سرمایه افزود: اجرای قانون جدید و کوتاه شدن زمان توقف نمادها اتفاق بسیار خوبی برای بازار سرمایه به شمار می رود.
واکنش سهامداران ضامن پایبندی ناشران به دستورالعمل جدید نمادها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author