واکنش زنگنه به مواضع نفتی ترامپ

واکنش زنگنه به مواضع نفتی ترامپ
عرضه نفت ایران به بازار تا 2.5 میلیون بشکه در روز است و حذف این مقدار در بازار نفت قطعا اثر خود را می گذارد.

واکنش زنگنه به مواضع نفتی ترامپ

عرضه نفت ایران به بازار تا 2.5 میلیون بشکه در روز است و حذف این مقدار در بازار نفت قطعا اثر خود را می گذارد.
واکنش زنگنه به مواضع نفتی ترامپ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author