واریز سود سهام عدالت ۳۳ میلیون مشمول تایید شد

واریز سود سهام عدالت ۳۳ میلیون مشمول تایید شد
سید جعفر سبحانی با اشاره به آخرین بررسی‌های انجام شده برای واریز سود سهام عدالت گفت:‌ از سه‌شنبه هفته گذشته که کار واریز سود مشمولان آغاز شده تا کنون ۳۳ میلیون نفر سود مرحله نخست سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.

واریز سود سهام عدالت ۳۳ میلیون مشمول تایید شد

سید جعفر سبحانی با اشاره به آخرین بررسی‌های انجام شده برای واریز سود سهام عدالت گفت:‌ از سه‌شنبه هفته گذشته که کار واریز سود مشمولان آغاز شده تا کنون ۳۳ میلیون نفر سود مرحله نخست سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.
واریز سود سهام عدالت ۳۳ میلیون مشمول تایید شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author