هیجان بازار ارز در حال تخلیه

هیجان بازار ارز در حال تخلیه
با اقداماتی که اخیرا از طریق نیروی انتظامی و جلوگیری از خرید فروش غیرقانونی ارز شده است آرامش به بازار ارزی برگشته است.

هیجان بازار ارز در حال تخلیه

با اقداماتی که اخیرا از طریق نیروی انتظامی و جلوگیری از خرید فروش غیرقانونی ارز شده است آرامش به بازار ارزی برگشته است.
هیجان بازار ارز در حال تخلیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author