نگاهی به صورت های مالی 12 ماهه لیزینگ صنعت و معدن

نگاهی به صورت های مالی 12 ماهه لیزینگ صنعت و معدن
شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 243 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.

نگاهی به صورت های مالی 12 ماهه لیزینگ صنعت و معدن

شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 243 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.
نگاهی به صورت های مالی 12 ماهه لیزینگ صنعت و معدن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author