نگاهی بر عملکرد کشت و صنعت چین چین

نگاهی بر عملکرد کشت و صنعت چین چین
شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین در دوره شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 342 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.

نگاهی بر عملکرد کشت و صنعت چین چین

شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین در دوره شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 342 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.
نگاهی بر عملکرد کشت و صنعت چین چین

label, , , , , , , , , , ,

About the author