نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه تولید تجهیزات سنگین هپکو

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 94 مبلغ 51 میلیارد و 689 میلیون ریال زیان خالص داشت و بر این اساس مبلغ 130 ریال زیان به هر سهم خود اختصاص داد.

مرکز فیلم

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author