نوسانات بازار ارز ارتباطی با بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی ندارد

نوسانات بازار ارز ارتباطی با بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی ندارد
انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد و ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد و در نهایت طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی به صورت شش‌ماهه ۱۴ میلیون ریال و یکساله ۱۳ میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که در بهمن ماه ۱۳۹۶ ارائه شد.

نوسانات بازار ارز ارتباطی با بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی ندارد

انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد و ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد و در نهایت طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی به صورت شش‌ماهه ۱۴ میلیون ریال و یکساله ۱۳ میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که در بهمن ماه ۱۳۹۶ ارائه شد.
نوسانات بازار ارز ارتباطی با بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی ندارد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author