نهادهای مالی، انواع و کارکردها

نهادهای مالی، انواع و کارکردها
در یک طبقه ‌بندی کلی، نهاد‌های مالی را می‌ توان به دو دسته نهاد‌های سپرده‌پذیر (فعال در بازار پول) و غیر سپرده ‌پذیر (فعال در بازار سرمایه و بیمه) طبقه‌بندی کرد.

نهادهای مالی، انواع و کارکردها

در یک طبقه ‌بندی کلی، نهاد‌های مالی را می‌ توان به دو دسته نهاد‌های سپرده‌پذیر (فعال در بازار پول) و غیر سپرده ‌پذیر (فعال در بازار سرمایه و بیمه) طبقه‌بندی کرد.
نهادهای مالی، انواع و کارکردها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author