نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد پررنگ خواهد بود

نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد پررنگ خواهد بود
به گفته تیموری شندی، خوشبختانه هم دولت و هم شرکت های بزرگ، به راحتی و با نرخ های خیلی خوب از بازار بدهی تامین مالی می کنند و این نشان دهنده کارآیی بازار است.

نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد پررنگ خواهد بود

به گفته تیموری شندی، خوشبختانه هم دولت و هم شرکت های بزرگ، به راحتی و با نرخ های خیلی خوب از بازار بدهی تامین مالی می کنند و این نشان دهنده کارآیی بازار است.
نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد پررنگ خواهد بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author