نقشه راه جدید سازمان بورس برای صندوق ها ابلاغ شد

نقشه راه جدید سازمان بورس برای صندوق ها ابلاغ شد
سازمان بورس که از بعد از کاهش نرخ سود بانکی تغییراتی را در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مدنظر داشت ، اقدام به ابلاغ اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوق ها کرد.

نقشه راه جدید سازمان بورس برای صندوق ها ابلاغ شد

سازمان بورس که از بعد از کاهش نرخ سود بانکی تغییراتی را در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مدنظر داشت ، اقدام به ابلاغ اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوق ها کرد.
نقشه راه جدید سازمان بورس برای صندوق ها ابلاغ شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author