نفت بهران صورت های مالی شش ماهه را منتشر کرد

شرکت نفت بهران در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 94 مبلغ پنج هزار و 427 میلیارد و 247 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.

آلرژی و تغذیه

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author