نشست مشترک مکنا و شرکت های تخصصی امنیت سایبری

نشست مشترک مکنا و شرکت های تخصصی امنیت سایبری
افزایش سطح بلوغ امنیت سایبری زیرساخت ها و سامانه های نهادهای مالی بازار سرمایه در جهت کاهش تهدیدات سایبری از اهداف کلیدی مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه است که به طور مستمر توسط این مرکز در حال بررسی و اجرا است.

نشست مشترک مکنا و شرکت های تخصصی امنیت سایبری

افزایش سطح بلوغ امنیت سایبری زیرساخت ها و سامانه های نهادهای مالی بازار سرمایه در جهت کاهش تهدیدات سایبری از اهداف کلیدی مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه است که به طور مستمر توسط این مرکز در حال بررسی و اجرا است.
نشست مشترک مکنا و شرکت های تخصصی امنیت سایبری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author