نسخه چهار ساله برای حل مشکلات معدن

نسخه چهار ساله برای حل مشکلات معدن
اولویت معدن و صنایع معدنی در صندوق توسعه ملی و افزایش سهم تسهیلات بانک‌ها در معدن به همراه بازگشت منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در جهت توسعه و تامین زیرساخت و یا تضمین فاینانس معادل بدهی دولتی از مواردی است که به آنها در نقشه راه صنعت معدن اشاره شده است.

نسخه چهار ساله برای حل مشکلات معدن

اولویت معدن و صنایع معدنی در صندوق توسعه ملی و افزایش سهم تسهیلات بانک‌ها در معدن به همراه بازگشت منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در جهت توسعه و تامین زیرساخت و یا تضمین فاینانس معادل بدهی دولتی از مواردی است که به آنها در نقشه راه صنعت معدن اشاره شده است.
نسخه چهار ساله برای حل مشکلات معدن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author