نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران به ۶.۷۷ مرتبه رسید

نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران به ۶.۷۷ مرتبه رسید
ارزش بازار ناشران بورس تهران در پایان آبان ماه به بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران به ۶.۷۷ مرتبه رسید

ارزش بازار ناشران بورس تهران در پایان آبان ماه به بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران به ۶.۷۷ مرتبه رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author