نخستین عرضه با دوره تحویل سال 97 در تابلوی برق بازار فیزیکی

نخستین عرضه با دوره تحویل سال 97 در تابلوی برق بازار فیزیکی
از نکات مهم عرضه‌های امروز عرضه 5 هزار تن گازوئیل به مقصد عراق در کنار عرضه 5،500 تن گازمایع در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است.

نخستین عرضه با دوره تحویل سال 97 در تابلوی برق بازار فیزیکی

از نکات مهم عرضه‌های امروز عرضه 5 هزار تن گازوئیل به مقصد عراق در کنار عرضه 5،500 تن گازمایع در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است.
نخستین عرضه با دوره تحویل سال 97 در تابلوی برق بازار فیزیکی
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult!0===a.adult)&&”0″===ds

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author