نتایج دومین مسابقه قرآنی فرابورس ایران اعلام شد

نتایج دومین مسابقه قرآنی فرابورس ایران اعلام شد
دومین مسابقه قرآنی فرابورس ایران با هدف بهره‌گیری از آیات و روایات مرتبط با مسائل و چالش‌های موجود در بازار سرمایه و با موضوع «کژ‌اندیشی» و «کژ‌گزینی» برگزار و نتایج آن اعلام شد که ملاک‌ها و مولفه‌های اصلی در انتخاب متون نفرات برتر، صحت آیات و منابع آن، سطح اقتباس از منابع دیگر و مصداق‌یابی و در نهایت تطبیق آیات با موضوع مطرح‌شده در فراخوان مسابقه بود.

نتایج دومین مسابقه قرآنی فرابورس ایران اعلام شد

دومین مسابقه قرآنی فرابورس ایران با هدف بهره‌گیری از آیات و روایات مرتبط با مسائل و چالش‌های موجود در بازار سرمایه و با موضوع «کژ‌اندیشی» و «کژ‌گزینی» برگزار و نتایج آن اعلام شد که ملاک‌ها و مولفه‌های اصلی در انتخاب متون نفرات برتر، صحت آیات و منابع آن، سطح اقتباس از منابع دیگر و مصداق‌یابی و در نهایت تطبیق آیات با موضوع مطرح‌شده در فراخوان مسابقه بود.
نتایج دومین مسابقه قرآنی فرابورس ایران اعلام شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author