ناپایداری نماگرهای اقتصادی و ضرورت تنوع پرتفوی سرمایه گذاری

ناپایداری نماگرهای اقتصادی و ضرورت تنوع پرتفوی سرمایه گذاری
نادی قمی با بیان اینکه نقدینگی1500 هزار میلیارد تومانی به طور بالقوه می تواند منجر به جهش تورمی شود که زمانبندی دقیق آن مشخص نیست، تاکید کرد: برای اجتناب از از ریسک های غیرضرور و مواجهه با شرایط ناپایدار اقتصاد توصیه می شود که سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی ها صورت گیرد که بخش مهم آن بازار سهام است.

ناپایداری نماگرهای اقتصادی و ضرورت تنوع پرتفوی سرمایه گذاری

نادی قمی با بیان اینکه نقدینگی1500 هزار میلیارد تومانی به طور بالقوه می تواند منجر به جهش تورمی شود که زمانبندی دقیق آن مشخص نیست، تاکید کرد: برای اجتناب از از ریسک های غیرضرور و مواجهه با شرایط ناپایدار اقتصاد توصیه می شود که سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی ها صورت گیرد که بخش مهم آن بازار سهام است.
ناپایداری نماگرهای اقتصادی و ضرورت تنوع پرتفوی سرمایه گذاری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author