ناهماهنگی شاخص های آسیایی در آخرین روز کاری هفته

ناهماهنگی شاخص های آسیایی در آخرین روز کاری هفته
در آخرین روز کاری هفته در بازارهای جهانی، قیمت سهام بازارهای آسیایی در هنگ کنگ و کره جنوبی بهتر از میانگین دیگر بازارها بوده است در حالی که افزایش ین ژاپن موجب شده است بازارهای سهام توکیو در زیر خط میانگین قرار بگیرند.

ناهماهنگی شاخص های آسیایی در آخرین روز کاری هفته

در آخرین روز کاری هفته در بازارهای جهانی، قیمت سهام بازارهای آسیایی در هنگ کنگ و کره جنوبی بهتر از میانگین دیگر بازارها بوده است در حالی که افزایش ین ژاپن موجب شده است بازارهای سهام توکیو در زیر خط میانگین قرار بگیرند.
ناهماهنگی شاخص های آسیایی در آخرین روز کاری هفته

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author