ناظر و ناشر دو بازوی کاهش زمان توقف نمادها

ناظر و ناشر دو بازوی کاهش زمان توقف نمادها
همانطور که نهاد ناظر موظف است با رصد به موقع اطلاعات مانع معامله نمادها در شرایطی ابهام آلود شود، گام اولیه در تحقق این فرآیند در اختیار ناشر است و باید سهامداران به همان اندازه که از سازمان بورس انتظار شفافیت و حفظ نقدشوندگی بازار را دارند از ناشر و اعضای هیأت مدیره شرکت ها این مطالبه را داشته باشند.

ناظر و ناشر دو بازوی کاهش زمان توقف نمادها

همانطور که نهاد ناظر موظف است با رصد به موقع اطلاعات مانع معامله نمادها در شرایطی ابهام آلود شود، گام اولیه در تحقق این فرآیند در اختیار ناشر است و باید سهامداران به همان اندازه که از سازمان بورس انتظار شفافیت و حفظ نقدشوندگی بازار را دارند از ناشر و اعضای هیأت مدیره شرکت ها این مطالبه را داشته باشند.
ناظر و ناشر دو بازوی کاهش زمان توقف نمادها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author