میزبانی بازار فیزیکی بورس انرژی از نخستین عرضه پلتفرمیت

میزبانی بازار فیزیکی بورس انرژی از نخستین عرضه پلتفرمیت
در بازار روز جاری نخستین عرضه پلتفرمیت پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران انجام می شود و حجم این عرضه نیز 504 هزار لیتر خواهد بود.

میزبانی بازار فیزیکی بورس انرژی از نخستین عرضه پلتفرمیت

در بازار روز جاری نخستین عرضه پلتفرمیت پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران انجام می شود و حجم این عرضه نیز 504 هزار لیتر خواهد بود.
میزبانی بازار فیزیکی بورس انرژی از نخستین عرضه پلتفرمیت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author