مکانیزم قیمت گذاری در بورس های برقی

مکانیزم قیمت گذاری در بورس های برقی
مکانیزم قیمت گذاری در بورس های برقی فرآیندی متفاوت دارد. برای هر بورس برقی مهم ترین بخش، فرآیند کشف قیمت است. کارایی و شفافیت عملیات بورس به فرآیند کشف قیمت وابسته است.

مکانیزم قیمت گذاری در بورس های برقی

مکانیزم قیمت گذاری در بورس های برقی فرآیندی متفاوت دارد. برای هر بورس برقی مهم ترین بخش، فرآیند کشف قیمت است. کارایی و شفافیت عملیات بورس به فرآیند کشف قیمت وابسته است.
مکانیزم قیمت گذاری در بورس های برقی
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTgwOTg5Mjk2ODg3MTMwNTliNTk0YzdkMTNiNmYyY2ExZDg2YWZl&crc=4ee6c18bd7ead34a35ef999461fc5f94bf4a7e1b&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author