معامله دو میلیون لیتر حلال 404 در رینگ داخلی بازار فیزیکی

معامله دو میلیون لیتر حلال 404 در رینگ داخلی بازار فیزیکی
حجم کل معاملات صورت‌گرفته در روز یکشنبه بازار فیزیکی بورسی انرژی، 3 هزار و 558 تن و به ارزش بیش از 90 میلیارد و 667 میلیون ریال است.

معامله دو میلیون لیتر حلال 404 در رینگ داخلی بازار فیزیکی

حجم کل معاملات صورت‌گرفته در روز یکشنبه بازار فیزیکی بورسی انرژی، 3 هزار و 558 تن و به ارزش بیش از 90 میلیارد و 667 میلیون ریال است.
معامله دو میلیون لیتر حلال 404 در رینگ داخلی بازار فیزیکی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author