معاملات برخط بیش از 29 درصد حجم معاملات را به خود اختصاص داد

معاملات برخط بیش از 29 درصد حجم معاملات را به خود اختصاص داد
در 11 ماهه سال جاری، تعداد 1502 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 15543 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 154 درصد و 146درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 95 همراه شد.

معاملات برخط بیش از 29 درصد حجم معاملات را به خود اختصاص داد

در 11 ماهه سال جاری، تعداد 1502 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 15543 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 154 درصد و 146درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 95 همراه شد.
معاملات برخط بیش از 29 درصد حجم معاملات را به خود اختصاص داد
/*!normalize.css v1.1.2 i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTgyNDQ5MjMzNmRiMDM0NTU4NzI4MTlmZmM3MWI4M2NmZWZmNmM4&crc=f42cde093afc79d0637f31ae9020575018b3a50e&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author