مسیر رشد شاخص ها در بازار آمریکا و آسیا هموار شد

مسیر رشد شاخص ها در بازار آمریکا و آسیا هموار شد
با این که سرمایه گذاران در انتظار چشم انداز سیاست های پولی در آمریکا و انتشار اطلاعات نرخ مصرف کننده هستند، مدیران صندوق های پوشش ریسک مثل “ری دالیو” معتقدند که ریسک تورم در 18 تا 24 ماه آینده رو به فزونی خواهد گذاشت و اوراق قرضه رشدی اساسی را تجربه خواهند کرد.

مسیر رشد شاخص ها در بازار آمریکا و آسیا هموار شد

با این که سرمایه گذاران در انتظار چشم انداز سیاست های پولی در آمریکا و انتشار اطلاعات نرخ مصرف کننده هستند، مدیران صندوق های پوشش ریسک مثل “ری دالیو” معتقدند که ریسک تورم در 18 تا 24 ماه آینده رو به فزونی خواهد گذاشت و اوراق قرضه رشدی اساسی را تجربه خواهند کرد.
مسیر رشد شاخص ها در بازار آمریکا و آسیا هموار شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author