متقاضیان ارز به دلالان مراجعه نکنند

متقاضیان ارز به دلالان مراجعه نکنند
پیرو تمهیدات اتخاذ شده، شاخص ارزی از تاریخ ٢٤ بهمن تاکنون از میانه کانال ۴۹.۰۰۰ ریال به انتهای کانال ۴۴.۰۰۰ ریال کاهش یافته است.

متقاضیان ارز به دلالان مراجعه نکنند

پیرو تمهیدات اتخاذ شده، شاخص ارزی از تاریخ ٢٤ بهمن تاکنون از میانه کانال ۴۹.۰۰۰ ریال به انتهای کانال ۴۴.۰۰۰ ریال کاهش یافته است.
متقاضیان ارز به دلالان مراجعه نکنند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author