متغیرهای بین المللی موثر بر بازار سرمایه

متغیرهای بین المللی موثر بر بازار سرمایه
به گفته فاضلیان صنایعی که در واردات و صادرات خود به مواد اولیه متاثر از بازار جهانی وابسته هستند بیشترین تاثیر را از تغییرات قیمتی بازار جهانی پذیرفتند. خودرو، ماشین آلات، فلزات اساسی مانند فولاد و مس، صنایع تبدیلی و فرآورده های نفتی و در نهایت صنایع لاستیکی از جمله این صنایع هستند.

متغیرهای بین المللی موثر بر بازار سرمایه

به گفته فاضلیان صنایعی که در واردات و صادرات خود به مواد اولیه متاثر از بازار جهانی وابسته هستند بیشترین تاثیر را از تغییرات قیمتی بازار جهانی پذیرفتند. خودرو، ماشین آلات، فلزات اساسی مانند فولاد و مس، صنایع تبدیلی و فرآورده های نفتی و در نهایت صنایع لاستیکی از جمله این صنایع هستند.
متغیرهای بین المللی موثر بر بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author