لزوم استفاده از سیستم های اطلاعاتی براساس الگوهای جهانی در بازار سرمایه ایران

بازار سرمایه ایران می بایست همگام با سایر کشورها، نسبت به ارتقا و توسعه سیستم های اطلاعاتی بر اساس الگوهای جهانی اقدام کند.

دانلود سریال و آهنگ

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author