قیمت فعلی دلار از توجیه اقتصادی برخوردار نیست

قیمت فعلی دلار از توجیه اقتصادی برخوردار نیست
زارع گفت: بعد از بررسی تحولات بازار ارز، روند نزولی قیمت دلار آغاز شد اما با توجه به تورم تک رقمی کشور این انتظار وجود دارد با مدیریت و نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز، نرخ دلار تا حدود 4000تومان کاهش یابد.با توجه به نرخ تورم تک رقمی و رشد درآمدهای ارزی این انتظار وجود دارد که نرخ دلار در روزهای آینده با کاهش روبرو شود.

قیمت فعلی دلار از توجیه اقتصادی برخوردار نیست

زارع گفت: بعد از بررسی تحولات بازار ارز، روند نزولی قیمت دلار آغاز شد اما با توجه به تورم تک رقمی کشور این انتظار وجود دارد با مدیریت و نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز، نرخ دلار تا حدود 4000تومان کاهش یابد.با توجه به نرخ تورم تک رقمی و رشد درآمدهای ارزی این انتظار وجود دارد که نرخ دلار در روزهای آینده با کاهش روبرو شود.
قیمت فعلی دلار از توجیه اقتصادی برخوردار نیست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author