قیمت ارز در ثبات/ ایران در مسیر رشد اقتصادی

قیمت ارز در ثبات/ ایران در مسیر رشد اقتصادی
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید در بیرون کشور بازار داشته باشیم گفت: در سال های اخیر بخش صادرات غیرنفتی ما وضع خوبی داشته است و حتی در دو سال اخیر صادرات از واردات بیشتر بود و در سال 94 و 95 بیشتر بود و امسال هم رشد صادرات خیلی خوب خواهد بود.

قیمت ارز در ثبات/ ایران در مسیر رشد اقتصادی

رییس جمهور با بیان اینکه ما باید در بیرون کشور بازار داشته باشیم گفت: در سال های اخیر بخش صادرات غیرنفتی ما وضع خوبی داشته است و حتی در دو سال اخیر صادرات از واردات بیشتر بود و در سال 94 و 95 بیشتر بود و امسال هم رشد صادرات خیلی خوب خواهد بود.
قیمت ارز در ثبات/ ایران در مسیر رشد اقتصادی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author